skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Nature Publishing Group (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Carr, Louisa xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zwitterionic hydrogels implanted in mice resist the foreign-body reaction.(LETTERS)(Report)

Zhang, Lei ; Cao, Zhiqiang ; Bai, Tao ; Carr, Louisa ; Ella-Menye, Jean-Rene ; Irvin, Colleen ; Ratner, Buddy D. ; Jiang, Shaoyi

Nature Biotechnology, 2013, Vol.31(6), p.553(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156 ; DOI: 10.1038/nbt.2580

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bai, T.
  2. Ratner, Buddy D.
  3. Ratner, Buddy
  4. Jiang, Shaoyi
  5. Ella-Menye, J.-R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...