skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: 2014đến2015 xóa Nhan đề tạp chí: BMC medical research methodology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The feasibility and acceptability of using the Mother-Generated Index (MGI) as a Patient Reported Outcome Measure in a randomised controlled trial of maternity care

Symon, Andrew ; Downe, Soo ; Finlayson, Kenneth William ; Knapp, Rebecca ; Diggle, Peter

BMC medical research methodology, 18 November 2015, Vol.15, pp.100 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2288 ; PMID: 26582386 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12874-015-0092-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Health Reference Center Academic (Gale)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Knapp, R.
  2. Finlayson, Kw
  3. Diggle, Peter
  4. Diggle, P.
  5. Finlayson, K.W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...