skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Care in Trouble: Ecologies of Support from Below and Beyond

Duclos, Vincent ; Criado, Tomás Sánchez

Medical anthropology quarterly, 12 August 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0745-5194 ; PMID: 31403216 Version:1 ; DOI: 10.1111/maq.12540

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sovereignty after Gender Trouble: Language, Reproduction, and Supranationalism in Estonia, 1980-2017

Velmet, Aro

Journal of the history of ideas, 2019, Vol.80(3), pp.455-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5037 ; PMID: 31327768 Version:1 ; DOI: 10.1353/jhi.2019.0027

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Criado, Tomás Sánchez
  2. Velmet, Aro
  3. Velmet, A
  4. Duclos, Vincent

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...