skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: Political Geography xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transfer of population as a solution to international disputes: Population exchanges between Greece and Turkey as a model for plans to solve the Jewish-Arab dispute in Palestine during the 1930s

Katz, Yossi

Political Geography, 1992, Vol.11(1), pp.55-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/0962-6298(92)90019-P

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sectarian demography, territoriality and political development in Northern Ireland

Anderson, James ; Shuttleworth, Ian

Political Geography, 1998, Vol.17(2), pp.187-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/S0962-6298(97)00035-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From humanitarian exceptionalism to contingent care: Care and enforcement at the humanitarian border

Williams, Jill M.

Political Geography, July 2015, Vol.47, pp.11-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2015.01.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International migration and the politics of admission and exclusion in postwar Europe

Leitner, Helga

Political Geography, 1995, Vol.14(3), pp.259-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/0962-6298(95)93187-N

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cooperman, Nina A
  2. Shuttleworth, I
  3. Katz, Yossi
  4. Anderson, J
  5. Budsock, Patricia Dooley

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...