skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 664  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation of metals in human blood in industrially contaminated area

Jan, F. Akbar ; Ishaq, M. ; Khan, S. ; Shakirullah, M. ; Asim, S.M. ; Ahmad, I. ; Mabood, Fazal

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(12), pp.2069-2077 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60616-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chelation of heavy metals by potassium butyl dithiophosphate

Xu, Ying ; Xie, Zhigang ; Xue, Lu

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(5), pp.778-783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60477-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source attributions of heavy metals in rice plant along highway in Eastern China

Feng, Jinfei ; Wang, Yinxi ; Zhao, Jian ; Zhu, Liqun ; Bian, Xinmin ; Zhang, Weijian

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(7), pp.1158-1164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60529-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution and pollution assessment of heavy metals in urban soils from southwest China

Guo, Guanghui ; Wu, Fengchang ; Xie, Fazhi ; Zhang, Ruiqing

Journal of Environmental Sciences, March 2012, Vol.24(3), pp.410-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60762-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineral materials as feasible amendments to stabilize heavy metals in polluted urban soils

Zhang, Mingkui ; Pu, Jincheng

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(4), pp.607-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60455-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobilities and leachabilities of heavy metals in sludge with humus soil

Zhu, Rui ; Wu, Min ; Yang, Jian

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(2), pp.247-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60399-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of moisture regime on the redistribution of heavy metals in paddy soil

Zheng, Shunan ; Zhang, Mingkui

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(3), pp.434-443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60428-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraction of heavy metals from e-waste contaminated soils using EDDS

Yang, Renxiu ; Luo, Chunling ; Zhang, Gan ; Li, Xiangdong ; Shen, Zhenguo

Journal of Environmental Sciences, November 2012, Vol.24(11), pp.1985-1994 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)61036-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractionation of heavy metals in shallow marine sediments from Jinzhou Bay, China

Wang, Shaofeng ; Jia, Yongfeng ; Wang, Shuying ; Wang, Xin ; Wang, He ; Zhao, Zhixi ; Liu, Bingzhu

Journal of Environmental Sciences, 2010, Vol.22(1), pp.23-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(09)60070-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maternal and Fetal Exposure to Four Carcinogenic Environmental Metals

Guan, Huai ; Piao, Feng-Yuan ; LI, Xiao-Wei ; LI, Qiu-Juan ; Xu, Lei ; Yokoyama, Kazuhito

Biomedical and Environmental Sciences, 2010, Vol.23(6), pp.458-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3988 ; DOI: 10.1016/S0895-3988(11)60008-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enrichment of heavy metals in the inner shelf mud of the East China Sea and its indication to human activity

Chen, Bin ; Fan, Dejiang ; Li, Weiran ; Wang, Liang ; Zhang, Xilin ; Liu, Ming ; Guo, Zhigang

Continental Shelf Research, Nov 1, 2014, Vol.90, p.163(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-4343

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption of Toxic Metals and Control of Mosquitos-borne Disease by Lysinibacillus sphaericus: Dual Benefits for Health and Environment

Edo, Javier ; Dussán, Vargas and Jenny

Biomedical and Environmental Sciences, March 2016, Vol.29(3), pp.187-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3988 ; DOI: 10.3967/bes2016.023

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health risk assessment of heavy metals in soils and vegetables from wastewater irrigated area, Beijing-Tianjin city cluster, China

Wang, Yanchun ; Qiao, Min ; Liu, Yunxia ; Zhu, Yongguan

Journal of Environmental Sciences, April 2012, Vol.24(4), pp.690-698 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60833-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of PCDD/Fs and metals emission from a circulating fluidized bed incinerator co-combusting sewage sludge with coal

Zhang, Gang ; Hai, Jing ; Cheng, Jiang ; Cai, Zhiqi ; Ren, Mingzhong ; Zhang, Sukun ; Zhang, Jieru

Journal of Environmental Sciences, 1 January 2013, Vol.25(1), pp.231-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(12)60009-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vertical distribution pattern and ecological risk assessment of heavy metals in a sediment core from Pumoyum Co, Tibet

Xie, Ting ; Luo, Dong-Xia ; Yang, Rui-Qiang

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, November 2014, Vol.35(11), pp.4135-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25639086 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heavy metals and phenol on bacterial decolourisation and COD reduction of sucrose-aspartic acid Maillard product

Yadav, Sangeeta ; Chandra, Ram

Journal of Environmental Sciences, 1 January 2013, Vol.25(1), pp.172-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(12)60016-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of heavy metals in sediments of the Pearl River Estuary, Southern China: Implications for sources and historical changes

Ye, Feng ; Huang, Xiaoping ; Zhang, Dawen ; Tian, Lei ; Zeng, Yanyi

Journal of Environmental Sciences, April 2012, Vol.24(4), pp.579-588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60783-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of humic acid on phytodegradation of petroleum hydrocarbons in soil simultaneously contaminated with heavy metals

Park, Soyoung ; Kim, Ki Seob ; Kim, Jeong-Tae ; Kang, Daeseok ; Sung, Kijune

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(12), pp.2034-2041 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60670-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption and cosorption of the nonionic herbicide mefenacet and heavy metals on soil and its components

Liu, Zhenyu ; Guo, Huiqin ; He, Huan ; Sun, Cheng

Journal of Environmental Sciences, March 2012, Vol.24(3), pp.427-434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60778-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pollution Character Analysis and Risk Assessment for Metals in Dust and PM10 around Road from China

Chen, Rong Hui ; Wang, Bao Qing ; Wang, Ze Bei ; Yao, Shu

Biomedical and Environmental Sciences, January 2015, Vol.28(1), pp.44-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3988 ; DOI: 10.3967/bes2015.005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 664  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (605)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (20)
 2. 2007đến2008  (158)
 3. 2009đến2010  (193)
 4. 2011đến2013  (214)
 5. Sau 2013  (79)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. WANG  (56)
 2. LI  (56)
 3. Zhang  (53)
 4. CHEN  (36)
 5. LIU  (33)
 6. YANG  (31)
 7. Hong  (27)
 8. Zhou, Qixing  (7)
 9. Chen, Ling  (6)
 10. Zhang, Yan  (6)
 11. Wang, Jun  (6)
 12. Wang, Dayong  (5)
 13. Jia, Yongfeng  (5)
 14. Zhang, Lei  (5)
 15. Zhao, Jianfu  (5)
 16. Wu, Fengchang  (5)
 17. Liao, Haiqing  (4)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. WANG
 2. LI
 3. Zhang
 4. CHEN
 5. LIU

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...