skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization of High Resolution Spatial Mass Spectrometric Data during Acquisition

Thomas, Mathew ; Heath, Brandi S. ; Laskin, Julia ; Li, Dongsheng ; Liu, Ellen C. ; Hui, Katrina L. ; Kuprat, Andrew P. ; Kleese van Dam, Kerstin ; Carson, James P.

2012 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2012

DOI: 10.1109/EMBC.2012.6347250

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dongsheng Li
  2. Heath, Brandi S.
  3. van Dam, Kerstin Kleese
  4. Hui, A. P.
  5. Li, Dongsheng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...