skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Năm xuất bản: 1988đến1994 xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A knowledge-based system for assisted ventilation of patients in intensive care units

Dojat, Michel ; Brochard, Laurence ; Lemaire, François ; Harf, Alain

International Journal of Clinical Monitoring and Computing, December 1992, Vol.9(4), pp.239-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9945 ; E-ISSN: 1573-2614

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of the amount and variability of practice on the learning of a multi-segmented motor task

Massing, Matthias ; Blandin, Yannick ; Panzer, Stefan ; Vieluf, Solveig ; Leinen, Peter ; Boutin, Arnaud ; Massen, Cristina ; Heuer, Herbert ; Badets, Arnaud ; Toussaint, Lucette ; Bidet-Ildei, Christel ; Salesse, Robin N ; Salesse, Robin N ; Albinet, Cédric T ; Albinet, Cédric T ; Ellenbuerger, Thomas ; Fischer, Lennart ; Schorer, Joerg ; Shea, Charles H ; Shea, Charles H ; Fries, Udo ; Gruetzmacher, Nicole ; Robin, Nicolas ; Bouquet, L ; Gaurier, V ; Shipley, T ; Bouquet, Cédric A ; Wright, David L ; Wright, David L ; Bouquet, Cédric A ; Robin, Christelle ; Toussaint, Luc ; Proteau, Luc ; Vinter, Annie ; Audiffren, M ; Lee, L ; Blandin, C ; Alain, Claude ; Proteau, C ; Alain, A ; Dorion, A

Acta Psychologica, 01 February 1994, Vol.26(1), pp.61-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6918 ; E-ISSN: 1873-6297 ; DOI: 10.1080/00222895.1994.9941657

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Albinet, Cédric T
  2. Dojat, Michel
  3. Brochard, Laurent
  4. Blandin, Y
  5. Vieluf, Solveig

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...