skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Mobile Navigation Program in Colorectal Cancer Patients based on Uncertainty Theory

Kim, Kyengjin ; Park, Wanju

Journal of Korean Academy of Nursing, June 2019, Vol.49(3), pp.274-285 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2093-758X ; PMID: 31266924 Version:1 ; DOI: 10.4040/jkan.2019.49.3.274

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kim, K
  2. Park, W
  3. Park, Wanju
  4. Kim, Kyengjin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...