skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Robot navigation xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of goal-directed spatial robot navigation in biomimetic models

Milford, Michael ; Schulz, Ruth

Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 05 November 2014, Vol.369(1655) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2970 ; PMID: 25267826 Version:1 ; DOI: 10.1098/rstb.2013.0484

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vision Sensor-Based Road Detection for Field Robot Navigation

Keyu Lu ; Jian Li ; Xiangjing An ; Hangen He

Sensors, 01 November 2015, Vol.15(11), pp.29594-29617 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: 10.3390/s151129594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Metric Dimension in Some Hex Derived Networks

Shao, Zehui ; Wu, Pu ; Zhu, Enqiang ; Chen, Lanxiang

Sensors, Jan 2019, Vol.19(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s19010094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of mental rotations in primate-inspired robot navigation

Arkin, Ronald

Cognitive Processing, 2012, Vol.13(Supplement 1), pp.83-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1612-4782 ; E-ISSN: 1612-4790 ; DOI: 10.1007/s10339-012-0467-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-Configurable Timing and Navigation for UAVs

Sigurd M. Albrektsen ; Tor Arne Johansen

Sensors, 01 July 2018, Vol.18(8), p.2468 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: 10.3390/s18082468

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial abstraction for autonomous robot navigation

Epstein, Susan ; Aroor, Anoop ; Evanusa, Matthew ; Sklar, Elizabeth ; Parsons, Simon

Cognitive Processing, 2015, Vol.16(Supplement 1), pp.215-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1612-4782 ; E-ISSN: 1612-4790 ; DOI: 10.1007/s10339-015-0713-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A GPU-accelerated cortical neural network model for visually guided robot navigation

Beyeler, Michael ; Oros, Nicolas ; Dutt, Nikil ; Krichmar, Jeffrey L

Neural Networks, December 2015, Vol.72, pp.75-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0893-6080 ; E-ISSN: 1879-2782 ; DOI: 10.1016/j.neunet.2015.09.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Path Smoothing Techniques in Robot Navigation: State-of-the-Art, Current and Future Challenges

Ravankar, Abhijeet ; Ravankar, Ankit ; Kobayashi, Yukinori ; Hoshino, Yohei ; Chao-Chung, Peng

Sensors, Sep 2018, Vol.18(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s18093170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scaled free-energy based reinforcement learning for robust and efficient learning in high-dimensional state spaces

Elfwing, Stefan ; Uchibe, Eiji ; Doya, Kenji

Frontiers in Neurorobotics, Feb 28, 2013 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16625218 ; DOI: 10.3389/fnbot.2013.00003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Novel Robot Visual Homing Method Based on SIFT Features

Qidan Zhu ; Chuanjia Liu ; Chengtao Cai

Sensors, 01 October 2015, Vol.15(10), pp.26063-26084 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: 10.3390/s151026063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning indoor robot navigation using visual and sensorimotor map information

Yan, Wenjie ; Weber, Cornelius ; Wermter, Stefan

Frontiers in Neurorobotics, Oct 7, 2013 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16625218 ; DOI: 10.3389/fnbot.2013.00015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object Detection Applied to Indoor Environments for Mobile Robot Navigation

Hernández, Alejandra ; Gómez, Clara ; Crespo, Jonathan ; Barber, Ramón

Sensors, 2016, Vol.16(8), p.1180 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s16081180

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of linearly solvable Markov decision process with dynamic model learning in a mobile robot navigation task

Kinjo, Ken ; Uchibe, Eiji ; Doya, Kenji

Frontiers in Neurorobotics, Apr 5, 2013 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16625218 ; DOI: 10.3389/fnbot.2013.00007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Control Paradigms for Resources Saving: An Approach for Mobile Robots Navigation

Rafael Socas ; Raquel Dormido ; Sebastián Dormido

Sensors, 01 January 2018, Vol.18(1), p.281 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: 10.3390/s18010281

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remote Sensor for Spatial Measurements by Using Optical Scanning

Sergiyenko, Oleg ; Hernandez, Wilmar ; Tyrsa, Vira ; Cruz, Luis ; Starostenko, Oleg ; Peña-Cabrera, Mario

Sensors, 2009, Vol.9(7), pp.5477-5492 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s90705477

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localization Algorithm Based on a Spring Model (LASM) for Large Scale Wireless Sensor Networks

Shuai Li ; Yangming Li ; Yumei Liu ; Huawei Liang ; Max Q.-H. Meng ; Tao Mei ; Wanming Chen

Sensors, 01 March 2008, Vol.8(3), pp.1797-1818 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1424-8220 ; E-ISSN: 1424-8220

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Origin and role of path integration in the cognitive representations of the hippocampus: computational insights into open questions

Savelli, Francesco ; Knierim, James J

The Journal of experimental biology, 06 February 2019, Vol.222(Pt Suppl 1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1477-9145 ; PMID: 30728236 Version:1 ; DOI: 10.1242/jeb.188912

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Goal-Directed Navigation Through Combining Learning Based Global and Local Planners

Zhou, Xiaomao ; Gao, Yanbin ; Guan, Lianwu

Sensors, Jan 2019, Vol.19(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s19010176

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BISMARC: a biologically inspired system for map-based autonomous rover control

Huntsberger, Terry ; Rose, John

Neural Networks, 1998, Vol.11(7), pp.1497-1510 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0893-6080 ; E-ISSN: 1879-2782 ; DOI: 10.1016/S0893-6080(98)00088-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An efficient neural network approach to dynamic robot motion planning

Yang, Simon X ; Meng, Max

Neural Networks, 2000, Vol.13(2), pp.143-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0893-6080 ; E-ISSN: 1879-2782 ; DOI: 10.1016/S0893-6080(99)00103-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (3)
 2. 2008đến2011  (2)
 3. 2012đến2013  (4)
 4. 2014đến2016  (6)
 5. Sau 2016  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Doya, Kenji
 2. Uchibe, Eiji
 3. Gao, Yanbin
 4. Parsons, Simon
 5. Evanusa, Matthew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...