skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pedrycz, Witold xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Particle Swarm Optimization Variant with an Inner Variable Learning Strategy

Wu, Guohua ; Pedrycz, Witold ; Ma, Manhao ; Qiu, Dishan ; Li, Haifeng ; Liu, Jin

The Scientific World Journal, 2014, Vol.2014 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1537744X ; DOI: 10.1155/2014/713490

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discriminative sparse subspace learning and its application to unsupervised feature selection

Zhou, Nan ; Cheng, Hong ; Pedrycz, Witold ; Zhang, Yong ; Liu, Huaping

ISA Transactions, 2016, Vol.61, p.104(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-0578 ; DOI: 10.1016/j.isatra.2015.12.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Stigmergy to Distinguish Event-Specific Topics in Social Discussions

Mario G. C. A. Cimino ; Alessandro Lazzeri ; Witold Pedrycz ; Gigliola Vaglini

Sensors, 01 July 2018, Vol.18(7), p.2117 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: 10.3390/s18072117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pedrycz, W
  2. Pedrycz, Witold
  3. Vaglini, Gigliola
  4. Vaglini, G
  5. Qiu, Dishan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...