skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bedeutung der Surfactant-Proteine B und D in der Differentialdiagnostik der akuten Dyspnoe
Importance of Surfactant Proteins B and D for the Differential Diagnosis of Acute Dyspnea

Lüers, Claus ; Hagenah, Gerrit ; Wachter, Rolf ; Kleta, Sibylle ; Schaumberg, Jens ; Riedel, Sebastian ; Binder, Lutz ; Jung, Klaus ; Schmidt, Albrecht ; Pieske, Burkert

Medizinische Klinik, 2010, Vol.105(9), pp.611-618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0723-5003 ; E-ISSN: 1615-6722 ; DOI: 10.1007/s00063-010-1100-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phospholamban: A Promising Therapeutic Target in Heart Failure?

Schmidt, Albrecht ; Edes, Istvan ; Kranias, Evangelia

Cardiovascular Drugs and Therapy, 2001, Vol.15(5), pp.387-396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-3206 ; E-ISSN: 1573-7241 ; DOI: 10.1023/A:1013381204658

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compensated hypertrophy of cardiac ventricles in aged transgenic FVB/N mice overexpressing calsequestrin

Sato, Yoji ; Schmidt, Albrecht ; Kiriazis, Helen ; Hoit, Brian ; Kranias, Evangelia

Molecular and Cellular Biochemistry, 2003, Vol.242(1), pp.19-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-8177 ; E-ISSN: 1573-4919 ; DOI: 10.1023/A:1021196402952

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, Albrecht
  2. Kranias, E.G.
  3. Schmidt, Albrecht G
  4. Kranias, Evangelia
  5. Kranias, Evangelia G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...