skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Jones, Harvey xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gamification of Learning Deactivates the Default Mode Network.(Brief article)(Abstract)

Howard-Jones, Paul A. ; Jay, Tim ; Mason, Alice ; Jones, Harvey

Frontiers in Psychology, Jan 7, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-1078 ; DOI: 10.3389/fpsyg.2015.01891

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mason, Alice
  2. Jones, Harvey
  3. Erol Ozcelik
  4. Jay, T.
  5. Jones, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...