skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill (IngentaConnect) xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animals in Experimental Reports: The Rhetoric of Science

Birke, Lynda ; Smith, Jane

Society & Animals, 1995, Vol.3(1), pp.23-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-1119 ; E-ISSN: 1568-5306 ; DOI: 10.1163/156853095X00035

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dissection as an Instructional Technique in Secondary Science: Choice and Alternatives

Bowd, Alan D

Society & Animals, 1993, Vol.1(1), pp.83-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-1119 ; E-ISSN: 1568-5306 ; DOI: 10.1163/156853093X00163

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolution, Modernity and (Trans)National Shi'i Islam: Rethinking Religious Conversion in Senegal

Leichtman, Mara A.

Journal of Religion in Africa, 2009, Vol.39(3), pp.319-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'To Laugh at a Penniless Man rather than a Prostitute': The Unofficial Worlds of Prostitution in Late Qing and Early Republican South China

Ho, Virgil K. Y.

European Journal of East Asian Studies, 2002, Vol.1(1), pp.103-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-0584

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformative State Capacity in Post-Collective China: The Introduction of the New Rural Cooperative Medical System in Two Counties of Western China, 2006–2008

Klotzbücher, Sascha ; Lässig, Peter

European Journal of East Asian Studies, 2009, Vol.8(1), pp.61-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-0584 ; E-ISSN: 1570-0615 ; DOI: 10.1163/156805809X439895

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Birke, L.
  2. Bowd, A.D.
  3. Ho, Virgil
  4. Smith, J.
  5. Klotzbücher, Sascha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...