skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sailors in wonderland: Dutch sperm whaling during the nineteenth century, 1827-1849

Schokkenbroek, Joost C.A.; Art and Culture, History, Antiquity ; CLUE+

ISSN: ; ISSN: 0843-8714

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes from Batavia, the Europeans' Graveyard: The Nineteenth-Century Debate on Acclimatization in the Dutch East Indies

Pols, Hans

Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 2012, Vol. 67(1), pp.120-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5045 ; E-ISSN: 1468-4373 ; DOI: 10.1093/jhmas/jrr004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rabies in the Dutch East Indies a century ago – A spatio-temporal case study in disease emergence

Ward, Michael P

Preventive Veterinary Medicine, 01 April 2014, Vol.114(1), pp.11-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-5877 ; E-ISSN: 1873-1716 ; DOI: 10.1016/j.prevetmed.2014.01.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria in Batavia in the 18th century

Brug, P. H.

Tropical Medicine & International Health, September 1997, Vol.2(9), pp.892-902 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-2276 ; E-ISSN: 1365-3156 ; DOI: 10.1046/j.1365-3156.1997.d01-408.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Verbreitung der Leptospiren in Niederländisch-Indien.

Collier, W A

Acta tropica, 1948, Vol.5(2), pp.135-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-706X ; PMID: 18871058 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ward, M.P.
  2. Schokkenbroek, Joost Cammnmmverfasserin
  3. Schokkenbroek, Joost C.A.
  4. Pols, Hans
  5. CLUE+

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...