skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 34.699  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regards sur l'histoire des Républiques

Cahiers Jaurès, 2011, Vol.201-202(3), pp.107-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1268-5399 ; E-ISSN: 1969-6809

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. Spending Bill Limits Joint Efforts With China

Mervis, Jeffrey

Science, 29 April 2011, Vol.332(6029), pp.521-521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ending Earmarks Also Means the End Of Many Research Projects

Mervis, Jeffrey

Science, 11 February 2011, Vol.331(6018), pp.661-661 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congress Ready to Extend Budget at Current Levels

Mervis, Jeffrey ; Kaiser, Jocelyn ; Cho, Adrian

Science, 10 August 2012, Vol.337(6095), pp.631-632 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spending Panels Back Boosts for NSF, NASA, NIST Programs

Mervis, Jeffrey

Science, 27 April 2012, Vol.336(6080), pp.401-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Holds Up Well In Final 2011 Agreement

Mervis, Jeffrey

Science, 15 April 2011, Vol.332(6027), pp.291-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ITALIAN QUAKE VERDICTS RATTLE RESEARCHERS

Malakoff, David

Science, 21 December 2012, Vol.338(6114), pp.1526-1526 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Vote for Scientists as Politicians

Leavitt, Andrew D.

Science, 25 February 2011, Vol.331(6020), pp.1010-1010 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fewer Dollars, Forced Choices

Mervis, Jeffrey

Science, 11 November 2011, Vol.334(6057), pp.750-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Après cent ans... Doit-on dire adieu au nationalisme arabe ?

Al-Charif, Maher

Revue Française d'Histoire des Idées Politiques, 2015, Vol.42(2), p.103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1266-7862 ; E-ISSN: 2119-3851 ; ISBN: 9782343075129 ; ISBN: 2343075123

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Korean Science City Caught in Political Crossfire

Normile, Dennis

Science, 5 February 2010, Vol.327(5966), pp.630-630 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuban Health Care: Consider the Source

Hirschfeld, Katherine

Science, 6 August 2010, Vol.329(5992), pp.627-628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IPCC Seeks 'Broader Community Engagement' to Correct Errors

Kintisch, Eli

Science, 12 February 2010, Vol.327(5967), pp.768-768 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Southern Tyrant Reptile

Benson, Roger B. J. ; Barrett, Paul M. ; Rich, Tom H. ; Vickers-Rich, Pat

Science, 26 March 2010, Vol.327(5973), pp.1613-1613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: 10.1126/science.1187456

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spain's Budget Neglects Research

Álvarez, Xosé Afonso ; Cabrera-Poch, Noemí ; Canda-Sánchez, Ana ; Fenollosa, Carlos ; Piñero, Elena ; Van Raaij, Mark J. ; Cobos, Eva Sánchez ; Pérez, Ignacio Segura ; Tapiador, Francisco J. ; Agrasar, Ana M. Torrado

Science, 26 February 2010, Vol.327(5969), pp.1078-1079 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La France des Chinois... a beaucoup à faire

Lu, Jack

Outre-Terre, 2012, Vol.33-34(3), pp.385-389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1636-3671 ; E-ISSN: 1951-624X ; ISBN: 9782358150941 ; ISBN: 2358150940 ; DOI: 10.3917/oute.033.0385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viêt-nam : coopération vs. alliance

Le Tran, Anh ; Georges, Maurice

Outre-Terre, 2013, Vol.37(3), pp.393-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1636-3671 ; E-ISSN: 1951-624X ; ISBN: 9782847952490 ; ISBN: 2847952497 ; DOI: 10.3917/oute1.037.0393

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Battle Over the 2011 Budget: What's at Stake for Research

Mervis, Jeffrey

Science, 7 January 2011, Vol.331(6013), pp.14-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Struggling for independence: A grounded theory study on convalescence of ICU survivors 12 months post ICU discharge.(Report)

Agard, A. S. ; Egerod, I. ; Tonnesen, E. ; Lomborg, K.

Intensive and Critical Care Nursing, April, 2012, Vol.28(2), p.105(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-3397

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plans Afoot to Extend Welcome Mat To More U.S.-Trained Science Grads

Mervis, Jeffrey

Science, 8 April 2011, Vol.332(6026), pp.164-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 34.699  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (32.198)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (6.432)
 2. 1960đến1974  (2.520)
 3. 1975đến1989  (5.701)
 4. 1990đến2005  (10.964)
 5. Sau 2005  (9.031)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (34.651)
 2. French  (156)
 3. German  (70)
 4. Spanish  (42)
 5. Japanese  (25)
 6. Russian  (6)
 7. Portuguese  (5)
 8. Italian  (3)
 9. Chinese  (3)
 10. Swedish  (2)
 11. Polish  (1)
 12. Romanian  (1)
 13. Czech  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mervis, Jeffrey
 2. Mervis, J
 3. Stone, Richard
 4. Ham, Chris
 5. Kaiser, Jocelyn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...