skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 9.928  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science and Culture: Capturing the world's oldest living things

Fields, Helen

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 16 December 2014, Vol.111(50), pp.17687-17687 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will Homebody Researchers Turn Japan Into a Scientific Backwater?

Normile, Dennis

Science, 10 December 2010, Vol.330(6010), pp.1475-1475 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culturomics: Statistical Traps Muddy the Data

Morse-Gagné, Elise E.

Science, 1 April 2011, Vol.332(6025), pp.35-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neandertal Jewelry Shows Their Symbolic Smarts

Balter, Michael

Science, 15 January 2010, Vol.327(5963), pp.255-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Piqued Chinese Dean Throws Down the Gauntlet

Yi, Rao ; Xin, Hao

Science, 9 September 2011, Vol.333(6048), pp.1368-1368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dams Along Sudanese Nile Threaten Ancient Sites

Lawler, Andrew

Science, 25 May 2012, Vol.336(6084), pp.967-968 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unexamined Bodies of Evidence

Schoeninger, Margaret J. ; Bada, Jeffrey L. ; Masters, Patricia M. ; Bettinger, Robert L. ; White, Tim D.

Science, 20 May 2011, Vol.332(6032), pp.916-916 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Tale of Two Skeletons

A.L.

Science, 8 October 2010, Vol.330(6001), pp.171-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stop Signals Provide Cross Inhibition in Collective Decision-Making by Honeybee Swarms

Seeley, Thomas D. ; Vissener, P. Kirk ; Schlegel, Thomas ; Hogan, Patrick M. ; Franks, Nigel R. ; Marshall, James A. R.

Science, 6 January 2012, Vol.335(6064), pp.108-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tohoku Inundation Spurs Hunt for Ancient Tsunamis

Normile, Dennis

Science, 9 December 2011, Vol.334(6061), pp.1341-1343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portugal's Age of Enlightenment

Santos, Nuno C.

Science, 27 January 2012, Vol.335(6067), pp.401-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Dates for Artistic Europeans

Balter, Michael

Science, 1 June 2012, Vol.336(6085), pp.1086-1087 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity and academic performance

Mckendree, Jean

BMJ: British Medical Journal, 2 April 2011, Vol.342(7800), pp.725-725 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancient and historic dispersals of sweet potato in Oceania

Denham, Tim

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 5 February 2013, Vol.110(6), pp.1982-1983 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silicon Mystery Endures in Solved Anthrax Case

Bhattacharjee, Yudhijit

Science, 19 March 2010, Vol.327(5972), pp.1435-1435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCORECARD

Science, 17 December 2010, Vol.330(6011), pp.1608-1609 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archaic human ancestry in East Asia

Skoglund, Pontus ; Jakobsson, Mattias

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 8 November 2011, Vol.108(45), pp.18301-18306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconciling migration models to the Americas with the variation of North American native mitogenomes

Achilli, Alessandro ; Perego, Ugo A. ; Lancioni, Hovirag ; Olivieri, Anna ; Gandini, Francesca ; Kashani, Baharak Hooshiar ; Battaglia, Vincenza ; Grugni, Viola ; Angerhofer, Norman ; Rogers, Mary P. ; Herrera, Rene J. ; Woodward, Scott R. ; Labuda, Damian ; Smith, David Glenn ; Cybulski, Jerome S. ; Semino, Ornella ; Malhi, Ripan S. ; Torroni, Antonio

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 27 August 2013, Vol.110(35), pp.14308-14313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facial expressions of emotion are not culturally universal

Jack, Rachael E. ; Garrod, Oliver G. B. ; Yu, Hui ; Caldara, Roberto ; Schyns, Philippe G.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 8 May 2012, Vol.109(19), pp.7241-7244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Proteome in Balance

Hutt, Darren ; Balch, William E.

Science, 13 August 2010, Vol.329(5993), pp.766-767 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 9.928  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9.299)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (1.078)
 2. 1959đến1972  (588)
 3. 1973đến1986  (1.426)
 4. 1987đến2001  (2.887)
 5. Sau 2001  (3.947)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (9.921)
 2. Bình xét khoa học  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (21)
 2. German  (8)
 3. Spanish  (6)
 4. Chinese  (3)
 5. Dutch  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. National Library of Medicine
 2. Brooks-Gunn, Jeanne
 3. Crowder, Kyle
 4. Kitayama, Shinobu
 5. Blakely, Tony

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...