skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brûlures par ciment : étude rétrospective sur dix ans dans le centre des brûlés du CHRU de Tours. À propos de 55 cas

Besset, M ; Quignon, R ; Dhennin, C ; Yassine, A ; Penaud, A

Annales de chirurgie plastique esthétique, June 2014, Vol.59(3), pp.177-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; E-ISSN: 1768-319X ; DOI: 10.1016/j.anplas.2012.10.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traitement local des brûlures.
Local treatment of burns

Dhennin, C

Pathologie-biologie, March 2002, Vol.50(2), pp.109-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0369-8114 ; PMID: 11933831 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les brûlures au seuil du IIIe millénaire.
Burns on the threshold of the third millenium

Dhennin, C

Annales de chirurgie plastique et esthetique, June 2001, Vol.46(3), pp.161-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; PMID: 11447621 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les brûlures des paupières. Bilan rétrospectif de onze ans.
Eyelid burns. An 11-year retrospective evaluation

Dhennin, C

Annales de chirurgie plastique et esthetique, June 1995, Vol.40(3), pp.225-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; PMID: 7574400 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tribune libre: chirurgie plastique et brûlures.
Open forum: plastic surgery and burns

Dhennin, C

Annales de chirurgie plastique et esthetique, June 1995, Vol.40(3), pp.302-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; PMID: 7574408 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Burn care facilities in France (summer 1990)

Dhennin, C

Burns : journal of the International Society for Burn Injuries, February 1991, Vol.17(1), pp.68-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-4179 ; PMID: 2031682 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Réflexion sur le traitement et le devenir des brûlés.
Reflexions on the treatment and outcome of burns

Dhennin, C

Annales de chirurgie plastique et esthetique, June 1994, Vol.38(3), pp.347-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; PMID: 8210202 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Place du pyocyanique dans l'infection des brûlés.
Role of Pseudomonas aeruginosa in infection in burn patients

Guilbaud, J ; Dhennin, C ; Carsin, H

Presse medicale (Paris, France : 1983), 29 March 1984, Vol.13(13), pp.825-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0755-4982 ; PMID: 6231605 Version:1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La ceftazidime dans les infections sévères chez le brûlé.
Ceftazidime in severe infections in burnt patients

Dhennin, C ; Vesin, L ; Feauveaux, J F ; Berdalle, J P

Presse medicale (Paris, France : 1983), 26 October 1988, Vol.17(37), pp.1940-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0755-4982 ; PMID: 2973591 Version:1

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Burns and the toxic effects of a derivative of hydrazine

Dhennin, C ; Vesin, L ; Feauveaux, J

Burns, including thermal injury, April 1988, Vol.14(2), pp.130-4 [Tạp chí có phản biện]

PMID: 3292016 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (1)
 2. 1988đến1990  (2)
 3. 1991đến1993  (1)
 4. 1994đến1995  (3)
 5. Sau 1995  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (8)
 2. English  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dhennin, C.
 2. Vesin, L.
 3. Penaud, A
 4. Guilbaud, J
 5. Carsin, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...