skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Characterization of elevated plasma alkaline phosphatase activity in genetically obese mice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of elevated plasma alkaline phosphatase activity in genetically obese mice

Menahan, L.A. ; Sobocinski, K.A. ; Austin, B.P.

Metabolism, 3/1985, Vol.34(3), pp.272-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00260495 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0026-0495(85)90012-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
An evaluation of temporomandibular joints and jaw muscles after orthodontic treatment involving premolar extractions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation of temporomandibular joints and jaw muscles after orthodontic treatment involving premolar extractions

Kundinger, K.K. ; Austin, B.P. ; Christensen, L.V. ; Donegan, S.J. ; Ferguson, D.J.

American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 8/1991, Vol.100(2), pp.110-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08895406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0889-5406(05)81517-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Hormonal, metabolic and morphologic studies of aged C57BL/6J obese mice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hormonal, metabolic and morphologic studies of aged C57BL/6J obese mice

Austin, B.P. ; Garthwaite, T.L. ; Hagen, T.C. ; Stevens, J.O. ; Menahan, L.A.

Experimental Gerontology, 1/1984, Vol.19(2), pp.121-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 05315565 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0531-5565(84)90015-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Austin, B.P
  2. Menahan, L A
  3. Hagen, T C
  4. Donegan, S.J
  5. Kundinger, K.K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...