skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sexual Homicide: a Criminological Perspective

Chopin, Julien ; Beauregard, Eric

Current Psychiatry Reports, 2019, Vol.21(12), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1523-3812 ; E-ISSN: 1535-1645 ; DOI: 10.1007/s11920-019-1107-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Beauregard, Eric
  2. Chopin, J.
  3. Beauregard, E
  4. Chopin, Julien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...