skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long wave runup on random beaches

Dutykh, Denys ; Labart, Céline ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 30, 2011 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1103/PhysRevLett.107.184504

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Labart, C
  2. Mitsotakis, D
  3. Mitsotakis, Dimitrios
  4. Labart, Céline
  5. Dutykh, Denys

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...