skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MAIK Nauka/Interperiodica (IngentaConnect) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peridotite nodules from the Udachnaya kimberlite pipe: "Nonmantle" oxygen isotope ratios in garnets.(Author abstract)(Report)

Gornova, M. A. ; Polozov, A. G. ; Ignat' Ev, A. V. ; Velivetskaya, T. A.

Doklady Earth Sciences, July, 2007, Vol.415(5), p.777(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-334X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbonatites and kimberlites: Geology and minerageny.(Author abstract)

Eremin, N. I.

Geology of Ore Deposits, April, 2007, Vol.49(2), p.164(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-7015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineralogy of diamonds from the Ozernaya pipe, Ottorzhenets body, Pervomaiskaya and Novogodnyaya veins, Yakutia.(Author abstract)(Report)

Zinchuk, N. N. ; Koptil, V. I.

Geology of Ore Deposits, August, 2007, Vol.49(4), p.308(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-7015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sr and Nd isotopic compositions of kimberlites and associated rocks of the Siberian craton.(Author abstract)

Lapin, A. V. ; Tolstov, A. V. ; Antonov, A. V.

Doklady Earth Sciences, June, 2007, Vol.414(4), p.557(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-334X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melt inclusions in olivine phenocrysts in unaltered kimberlites from the Udachnaya-East pipe, Yakutia: Some aspects of kimberlite magma evolution during late crystallization stages.(Author abstract)

Golovin, A. V. ; Sharygin, V. V. ; Pokhilenko, N. P.

Petrology, April, 2007, Vol.15(2), p.168(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0869-5911

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lapin, A V
  2. Sharygin, V. V.
  3. Ignat'ev, A. V.
  4. Koptil, V.I.
  5. Pokhilenko, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...