skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Chủ đề: Demokratie xóa Cơ sở dữ liệu: MADOC Publikationsserver (Mannheim University Library) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Debating the democratic legitimacy of the European Union.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Debating the democratic legitimacy of the European Union.

Kohler-Koch, Beate ;Rittberger, Berthold;

E-ISBN 0742554929 ; E-ISBN 0742554910 ; E-ISBN 9780742554924 ; E-ISBN 9780742554917

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Dawsonera  (1)
  2. iG Library Premium Collection  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kohler - Koch, Beate
  2. Rittberger, Berthold
  3. Kohler-Koch, Beate

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...