skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 17.926  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: Literature Resource Center (Gale) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 'forward march' of Scottish nationalism.(Commentary)

Hassan, Gerry

Renewal, Summer, 2011, Vol.19(2), p.50(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0968-252X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stephen Dedalus and Nationalism without Nationalism

Stevic, Aleksandar

Journal of Modern Literature, Fall, 2017, Vol.41(1), p.40(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-281X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apples & Ashes: Literature, Nationalism, and the Confederate States of America

Dominy, Jordan J.

South Atlantic Review, 2014, Vol.79(3-4), p.196(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-335X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joyce's vagina dentata: Irish Nationalism and the colonial dilemma of manhood.(James Joyce)(Essay)

Szczeszak - Brewer, Agata

Frontiers - A Journal of Women's Studies, May, 2013, Vol.34(2), p.1(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-9009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disability nationalism in crip times.(Essay)

Mcruer, Robert

Journal of Literary & Cultural Disability Studies, July, 2010, Vol.4(2), p.163(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-6458

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Nationalism in Scott's Old Mortality

Martínez García, Montserrat

CLCWeb: Comparative Literature and Culture, 2010, Vol.12(1), p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1481-4374 ; E-ISSN: 1481-4374

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Romance That Failed: Bessie Head and Black Nationalism in 1960s South Africa

Pucherova, Dobrota

Research in African Literatures, Summer 2011, Vol.42(2), pp.105-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00345210 ; E-ISSN: 15272044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Widening the Fight for Ireland's Freedom: Revolutionary Nationalism in Its Global Contexts

Jackson, Alvin

Victorian Studies, Autumn 2011, Vol.54(1), pp.95-112,185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00425222 ; E-ISSN: 15272052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meridians introduction, II.2: nationalism and its discontents

Giddings, Paula J.

Meridians: feminism, race, transnationalism, Fall, 2011, Vol.11(2), p.v(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6936

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Black Nationalism to the ethnic revival: Meridian's Lynne Rabinowitz.(Critical essay)

Cardon, Lauren S.

MELUS, Fall, 2011, Vol.36(3), p.159(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-755X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Keeping Sweden Swedish: Folk Music, Right-Wing Nationalism, and the Immigration Debate

Kaminsky, David

Journal of Folklore Research, Jan-Apr 2012, Vol.49(1), pp.73-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07377037 ; E-ISSN: 15430413

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Potatoes" and "Home".(German nationalism)

Tucholsky, Kurt

Delos: A Journal of Translation and World Literature, Spring, 2018, Vol.33(1), p.48(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-7951

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moving Beyond Methodological Nationalism

Leonard, Rebecca Lorimer

Composition Studies, 2016, Vol.44(1), p.127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1534-9322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom and the sword: literary nationalism and resistance in Napoleonic Italy.(Report)

Worley, Sharon

Journal of Comparative Literature and Aesthetics, 2012, Vol.35(1-2), p.1(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0252-8169

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speaking through bodies, exhibiting the limits: British Colonialism and Gandhian Nationalism

Chakraborty, Chandrima

Forum for World Literature Studies, Dec, 2014, Vol.6(4), p.675(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1949-8519

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birnam Wood: Scotland, Nationalism, and Theatres of War.(Essay)

Watson, Ariel

Theatre History Studies, Annual, 2014, Vol.33, p.226(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0733-2033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural nationalism in Mashingaidze Gomo's A Fine Madness

Makombe, Rodwell

Tydskrif vir Letterkunde, 01 September 2014, Vol.51(2), pp.82-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2309-9070 ; E-ISSN: 2309-9070

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romantic nationalism and The Convention of Cintra.(Critical essay)

Bromwich, David

Studies in Romanticism, Winter, 2010, Vol.49(4), p.601(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-3762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Milton and the parable of the talents: nationalism and the prelacy controversy in revolutionary England

Hackenbracht, Ryan

Philological Quarterly, 2015, Vol.94(1-2), p.71(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-7977

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aesthetics, Nationalism, and the Image of Woman in Modern Indian Art

Vishwanathan, Kedar

CLCWeb: Comparative Literature and Culture, 2010, Vol.12(2), p.4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1481-4374 ; E-ISSN: 1481-4374

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 17.926  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12.211)
 2. Toàn văn trực tuyến (10.735)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (12)
 2. 1982đến1992  (114)
 3. 1993đến2000  (3.031)
 4. 2001đến2009  (7.067)
 5. Sau 2009  (7.701)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (134)
 2. French  (69)
 3. Japanese  (37)
 4. Portuguese  (37)
 5. Afrikaans  (32)
 6. German  (15)
 7. Italian  (4)
 8. Chinese  (4)
 9. Dutch  (4)
 10. Arabic  (3)
 11. Polish  (1)
 12. Norwegian  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cowley, Jason
 2. Kaplan, Robert D.
 3. Lloyd, John
 4. Windschuttle, Keith
 5. Shlapentokh, Dmitry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...