skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Chủ đề: Anatomy & Physiology xóa Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An interaction of opioids and galanin in dorsal horn of the spinal cord in mononeuropathic rats

Zhang, Y P ; Yu, L C ; Lundeberg, T

Regulatory peptides, 29 January 2000, Vol.86(1-3), pp.89-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-0115 ; PMID: 10672907 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attenuation of myocardial ischemia/reperfusion injury by superinduction of inducible nitric oxide synthase

Kanno, S ; Lee, P C ; Zhang, Y ; Ho, C ; Griffith, B P ; Shears, L L ; Billiar, T R

Circulation, 13 June 2000, Vol.101(23), pp.2742-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1524-4539 ; PMID: 10851213 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wright, A P
  2. Palmstierna, T
  3. Billiar, R., Timothy
  4. Ho, C
  5. Shears, L L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...