skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country of birth and body mass index: a national study of 2,000 immigrants in Sweden

Wändell, Per Erik ; Ponzer, Sari ; Johansson, Sven-Erik ; Sundquist, Kristina ; Sundquist, Jan

European journal of epidemiology, 2004, Vol.19(11), pp.1005-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0393-2990 ; PMID: 15648593 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notification Rate of Tuberculosis among Migrants in China 2005–2014: A Systematic Review and Meta-analysis

Sun, Yi-Xuan ; Zhu, Lei ; Lu, Zu-Hong ; Jia, Zhong-Wei

Chinese Medical Journal, 2016, Vol.129(15), p.1856-1860 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0366-6999 ; DOI: 10.4103/0366-6999.186650 ; PMCID: 4976576 ; PMID: 27453237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. Japanese  (1)
 2. Norwegian  (1)
 3. Czech  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jia, Zhong-Wei
 2. Ringsberg, Karin C
 3. Zu-Hong Lu
 4. Wahren, Britta
 5. Michetti, Pierre

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...