skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free Fatty Acid-Induced Hepatic Insulin Resistance is Attenuated Following Lifestyle Intervention in Obese Individuals with Impaired Glucose Tolerance

Haus, M., Jacob ; Solomon, P. J., Thomas ; Marchetti, M., Christine ; Edmison, M., John ; González, P., Frank ; Kirwan, P., John

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2010, Vol.95(1), pp.323-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-972X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Solomon, Tpj
  2. González, F.
  3. Solomon, Thomas P J
  4. Haus, J.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...