skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase I/II trial of X-396, a novel anaplastic lymphoma kinase (ALK) inhibitor, in patients with ALK+ non-small cell lung cancer (NSCLC)

Reckamp, L., Karen ; Infante, R., Jeffrey ; Blumenschein, R., George ; Wakelee, A., Heather ; Carter, P., Corey ; Gockerman, J., Jon ; Lovly, J., Christine ; Dukart, J., Gary ; Harrow, J., Kimberly ; Liang, J., Chris ; Gibbons, J., James ; Horn, J., Leora

Journal of Thoracic Oncology, 2016, Vol.11(2 Suppl), pp.S36-S37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1556-0864 ; DOI: 10.1016/j.jtho.2015.12.062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROTAMINE-SPECIFIC IgE ANTIBODIES AS PREDICTORS OF ADVERSE REACTIONS IN INSULIN DEPENDENT DIABETIC PATIENTS

Nyhan, D. ; Weiss, M. ; Chen, B. ; Blanck, T. ; Harrow, J. ; Levy, J. ; Roizen, M. ; Adkinson, F. ; Hirshman, C.

Anesthesiology, 1988, Vol.69(3A Suppl), pp.A9-A9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hirshman, C.
  2. Liang, C
  3. Liang, Chris
  4. Wakelee, Heather
  5. Carter, P., Corey

theo chủ đề:

  1. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...