skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk Factors for Myocardial Infarction During Vacation Travel

Kop, W.J. ; Vingerhoets, A.J.J.M. ; Kruithof, G.-J. ; Gottdiener, J.S.

Psychosomatic Medicine, 2003, Vol.65(3), pp.396-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0033-3174

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vingerhoets, S., Ad
  2. Kruithof, S., Gert-Jan
  3. Vingerhoets, A.J.J.M.
  4. Kop, Willem J.
  5. Vingerhoets, Ad

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...