skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Kent Academic Repository (University of Kent) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Applications of Evolutionary Computation: 19th European Conference, EvoApplications 2016, Porto, Portugal, March 30 -- April 1, 2016, Proceedings, Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applications of Evolutionary Computation: 19th European Conference, EvoApplications 2016, Porto, Portugal, March 30 -- April 1, 2016, Proceedings, Part II

Squillero, Giovanni ;Burelli, Paolo;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Squillero, Giovanni (Editor) ; Burelli, Paolo (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319311524 ; ISBN: 3319311522 ; E-ISBN: 9783319311531 ; E-ISBN: 3319311530 ; DOI: 10.1007/978-3-319-31153-1

Toàn văn sẵn có

2
Applications of Evolutionary Computation: 19th European Conference, EvoApplications 2016, Porto, Portugal, March 30 -- April 1, 2016, Proceedings, Part I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applications of Evolutionary Computation: 19th European Conference, EvoApplications 2016, Porto, Portugal, March 30 -- April 1, 2016, Proceedings, Part I

Evoapplications,Verfasserin;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Squillero, Giovanni (Editor) ; Burelli, Paolo (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319312033 ; ISBN: 3319312030 ; E-ISBN: 9783319312040 ; E-ISBN: 3319312049 ; DOI: 10.1007/978-3-319-31204-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...