skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Cơ sở dữ liệu: KISS (Korean studies Information Service System) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

국내외 항공용 전파항법시스템 기술동향 및 국내 관련 산업 육성 방안

신재춘 ; 이은성 ; 임춘성 ; Shin, Jae Chun ; Lee, Eunsung ; Leem, Choon Seong

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2017, Vol.21(6), pp.561-571

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SBAS 성능기반 항행을 위한 항공용 GNSS 기술표준 분석 연구

박재익 ; 이은성 ; 허문범 ; 남기욱 ; Park, Jae-ik ; Lee, Eunsung ; Heo, Moon-beom ; Nam, Gi-wook

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2016, Vol.20(4), pp.305-313

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

직진성이 보장되지 않는 조건에서 지상항법시스템의 속도계를 이용한 보정항법 알고리즘

김형수 ; Kim, Hyungsoo

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2016, Vol.20(4), pp.314-320

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

도심환경에서의 GNSS 기반 육상 이동체를 위한 짧은 지연 다중경로 감쇄 기법

임덕원 ; 천세범 ; 허문범 ; Lim, Deok Won ; Chun, Sebum ; Heo, Moon Beom

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2018, Vol.22(6), pp.557-565

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

기계학습을 통한 예측 DGPS 항법 알고리즘

김홍표 ; 장진혁 ; 구상훈 ; 안종선 ; 허문범 ; 성상경 ; 이영재 ; Kim, HongPyo ; Jang, JinHyeok ; Koo, SangHoon ; Ahn, Jongsun ; Heo, Moon-Beom ; Sung, Sangkyung ; Lee, Young Jae

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2018, Vol.22(6), pp.602-609

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

갑상선 눈병증에서 안와 감압술시 정위적 수술항해 장치의 효과 ( Evaluation of Stereotactic Navigation During Orbital Decompression in Thyroid-Associated Orbitopathy Patients )

임경섭 ; Kyung Sup Lim ; 이정규 ; Kyung Sup Lim

대한안과학회지, 2014, Vol.55(3), p.337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6471

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

관측 행렬 산출 기법 별 DGNSS-CP 성능 비교

신동현 ; 임철순 ; 석효정 ; 윤동환 ; 박병운 ; Shin, Dong-hyun ; Lim, Cheol-soon ; Seok, Hyo-jeong ; Yoon, Dong-hwan ; Park, Byungwoon

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2016, Vol.20(5), pp.433-439

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

항공기 디지털 네트워크 시스템 보안 문제점과 사이버 대응 전략

임인규 ; 강자영 ; Lim, In-Kyu ; Kang, Ja-Young

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2017, Vol.21(6), pp.633-637

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

공항 항행시스템 운영자 관점에서 자존감이 운영성과에 미치는 영향

송종선 ; 이영길 ; Song, Jong-sun ; Lee, Yung-kil

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2016, Vol.20(6), pp.544-555

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

롤 회전을 이용한 장입유도탄 비정렬각 산출기법

박동현 ; Park, Dong-Hyun

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2018, Vol.22(6), pp.500-506

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

지역항법 신호에 의한 위성항법수신기 간섭상쇄 성능영향

이장용 ; 장재규 ; 안우근 ; 서승우 ; 이상정 ; Lee, Jang-Yong ; Jang, Jae-Gyu ; Ahn, Woo-Guen ; Seo, Seung-Woo ; Lee, Sang-Jeong

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2017, Vol.21(3), pp.258-263

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

자율운항선박의 공통플랫폼 요소기술 분석 및 설계

정성훈 ; 심준환 ; 최관선 ; 손영창 ; Jeong, Seong-hoon ; Shim, Joon-Hwan ; Choi, Kwan-seon ; Son, Young-chang

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2018, Vol.22(6), pp.507-513

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

항행안전무선시설의 지리적분리간격 분석 프로그램 개발

최재명 ; Choi, Jae-Myeong

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2017, Vol.21(1), pp.30-35

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

위성항법 기반 차로구분 정밀위치결정 인프라 운영/평가 시스템 개발

이상우 ; 임성혁 ; 안종선 ; 손은성 ; 신미리 ; 이정훈 ; 허문범 ; Lee, Sangwoo ; Im, Sunghyuk ; Ahn, Jongsun ; Son, Eunseong ; Shin, Miri ; Lee, Jung-Hoon ; Heo, Moon-Beom

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2018, Vol.22(6), pp.591-601

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

한국형전술데이터링크(Link-K) 기반 상대항법 시스템의 시뮬레이터 설계 및 성능분석

이주현 ; 이진혁 ; 최헌호 ; 최효기 ; 박찬식 ; 이상정 ; 이승찬 ; Lee, Ju Hyun ; Lee, Jin Hyuk ; Choi, Heon Ho ; Choi, Hyogi ; Park, Chansik ; Lee, Sang Jeong ; Lee, Seung Chan

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2016, Vol.20(6), pp.528-538

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

그래픽 프로세서를 이용한 병렬연산 기반 해무 제거 고속화

김영두 ; 곽재민 ; 서영호 ; 최현준 ; Kim, Young-doo ; Kwak, Jae-min ; Seo, Young-ho ; Choi, Hyun-jun

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2017, Vol.21(5), pp.485-490

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

무인항공기 위치정확도 시험평가 기법 연구

주요한 ; 문경환 ; 강봉석 ; 정재원 ; 손한기 ; 조정현 ; Ju, Yo-han ; Moon, Kyung-kwan ; Kang, Bong-seok ; Jeong, Jae-won ; Son, Han-gi ; Cho, Jeong-hyun

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2018, Vol.22(6), pp.530-536

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

무인항공기 안전성 강화를 위한 위성항법시스템 적용 방안

박제홍 ; Park, Je-hong

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2017, Vol.21(1), pp.58-65

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SDCM의 국내 적용 및 성능 평가를 통한 다중 위성군 SBAS의 효과 예측

임철순 ; 석효정 ; 황호연 ; 박병운 ; Lim, Cheol-soon ; Seok, Hyo-jeong ; Hwang, Ho-yon ; Park, Byungwoon

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2016, Vol.20(5), pp.417-424

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

국외 사례분석을 통한 KASS NOTAM 서비스 제공 및 시스템 구성 방안

한지애 ; 이은성 ; 김연실 ; 강희원 ; Han, Ji-Ae ; Lee, EunSung ; Kim, Youn-Sil ; Kang, Hee Won

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2018, Vol.22(2), pp.96-104

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...