skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: User Interface xóa Chủ đề: Proceeding xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Jiajie xóa Cơ sở dữ liệu: KESLI (ACM Digital Library) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work-centered design: a case study of a mixed-initiative scheduler

Butler, Keith ; Zhang, Jiajie ; Esposito, Chris ; Bahrami, Ali ; Hebron, Ron ; Kieras, David

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 29 April 2007, pp.747-756

ISBN: 9781595935939 ; ISBN: 1595935932 ; DOI: 10.1145/1240624.1240739

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, J.
  2. Bahrami, Ali
  3. Kieras, D.
  4. Zhang, Jiajie
  5. Esposito, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...