skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản Software xóa Tất cả các phiên bản KESLI (ACM Digital Library) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brave NUI world

Goth, Gregory

Communications of the ACM, 01 December 2011, Vol.54(12), pp.14-16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2043174.2043181

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attuning notification design to user goals and attention costs

Mccrickard, D ; Chewar, C

Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.67-72 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636800

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noncommand user interfaces

Nielsen, Jakob

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.83-99 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153582

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-WIMP user interfaces

van Dam, Andries

Communications of the ACM, 01 February 1997, Vol.40(2), pp.63-67 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/253671.253708

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overcoming current growth limits in UI development

Morse, Alan ; Reynolds, George

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.72-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153579

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLIM: the Common Lisp interface manager

Mckay, Scott

Communications of the ACM, 01 September 1991, Vol.34(9), pp.58-59 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/114669.114675

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentive agents

Maglio, Paul ; Campbell, Christopher

Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.47-51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636797

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information visualization using 3D interactive animation

Robertson, George ; Card, Stuart ; Mackinlay, Jack

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.57-71 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153577

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACE: building interactive graphical applications

Johnson, Jeff ; Nardi, Bonnie ; Zarmer, Craig ; Miller, James

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.40-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153576

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Looking for a humane interface: will computers ever become easy to use?

Raskin, Jef

Communications of the ACM, 01 February 1997, Vol.40(2), pp.98-101 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/253671.253737

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software infrastructure and design challenges for ubiquitous computing applications

Banavar, Guruduth ; Bernstein, Abraham

Communications of the ACM, 01 December 2002, Vol.45(12), pp.92-96 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/585597.585622

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GUIs: the next generation

Mandelkern, Dave

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.36-39 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153574

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural development of ubiquitous interfaces

Berti, Silvia ; Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen

Communications of the ACM, 01 September 2004, Vol.47(9), pp.63-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1015864.1015891

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software development with code maps

Deline, Robert ; Venolia, Gina ; Rowan, Kael

Communications of the ACM, 01 August 2010, Vol.53(8), pp.48-54 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1787234.1787250

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ubiquitous beauty of user-aware software

Pancake, Cherri

Communications of the ACM, 01 March 2001, Vol.44(3), p.130 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/365181.365240

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Anti-Mac interface

Gentner, Don ; Nielsen, Jakob

Communications of the ACM, 01 August 1996, Vol.39(8), pp.70-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/232014.232032

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial pointers

Crawford, Diane

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Apr 1996, p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software compatibility and the law

Samuelson, Pamela

Communications of the ACM, 01 August 1995, Vol.38(8), pp.15-22 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/208344.208373

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The CORBA connection

Seetharaman, Krishnan

Communications of the ACM, 01 October 1998, Vol.41(10), pp.34-36 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/286238.286245

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From adaptive hypertext to personalized web companions

André, Elisabeth ; Rist, Thomas

Communications of the ACM, 01 May 2002, Vol.45(5), pp.43-46 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/506218.506243

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nielsen, Jakob
  2. Zarmer, Craig
  3. Karat, John
  4. Gentner, Don
  5. Mandelkern, Dave

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...