skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Tác giả/ người sáng tác: Pu, Pearl xóa Cơ sở dữ liệu: KESLI (ACM Digital Library) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust building with explanation interfaces

Pu, Pearl ; Chen, Li

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.93-100

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111475

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid critiquing-based recommender systems

Chen, Li ; Pu, Pearl

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.22-31

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216308

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of two compound critiquing systems

Reilly, James ; Zhang, Jiyong ; Mcginty, Lorraine ; Pu, Pearl ; Smyth, Barry

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.317-320

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216356

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refining preference-based search results through Bayesian filtering

Zhang, Jiyong ; Pu, Pearl

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.294-297

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216350

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative user study on rating vs. personality quiz based preference elicitation methods

Hu, Rong ; Pu, Pearl

Proceedings of the 14th international conference on intelligent user interfaces, 08 February 2009, pp.367-372

ISBN: 9781605581682 ; ISBN: 1605581682 ; DOI: 10.1145/1502650.1502702

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer decision patterns through eye gaze analysis

Castagnos, Sylvain ; Pu, Pearl

Proceedings of the 2010 workshop on eye gaze in intelligent human machine interaction, 07 February 2010, pp.78-85

ISBN: 9781605589992 ; ISBN: 1605589993 ; DOI: 10.1145/2002333.2002346

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Users' eye gaze pattern in organization-based recommender interfaces

Chen, Li ; Pu, Pearl

Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces, 13 February 2011, pp.311-314

ISBN: 9781450304191 ; ISBN: 1450304192 ; DOI: 10.1145/1943403.1943453

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing recommendation diversity with organization interfaces

Hu, Rong ; Pu, Pearl

Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces, 13 February 2011, pp.347-350

ISBN: 9781450304191 ; ISBN: 1450304192 ; DOI: 10.1145/1943403.1943462

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pu, Pearl
  2. Pu, P.
  3. Chen, L.
  4. Chen, Li
  5. Zhang, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...