skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: KESLI (ACM Digital Library) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joining forces: BelCHI and RoCHI organize TAMODIA 2002 workshop

Pribeanu, Costin ; Vanderdonckt, Jean

ACM SIGCHI Bulletin - a supplement to, 01 March 2002, Vol.2002, pp.5-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-1217 ; DOI: 10.1145/967260.967266

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pribeanu, Costin
  2. Vanderdonckt, Jean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...