skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Berriman, Matthew xóa Cơ sở dữ liệu: Journals.ASM.org (American Society of Microbiology) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stage-Specific Transcriptome and Proteome Analyses of the Filarial Parasite Onchocerca volvulus and Its Wolbachia Endosymbiont

Bennuru, Sasisekhar ; Cotton, James A ; Ribeiro, Jose M C ; Grote, Alexandra ; Harsha, Bhavana ; Holroyd, Nancy ; Mhashilkar, Amruta ; Molina, Douglas M ; Randall, Arlo Z ; Shandling, Adam D ; Unnasch, Thomas R ; Ghedin, Elodie ; Berriman, Matthew ; Lustigman, Sara ; Nutman, Thomas B

mBio, 23 November 2016, Vol.7(6) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2150-7511 ; PMID: 27881553 Version:1 ; DOI: 10.1128/mBio.02028-16

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berriman, Matthew
  2. Amruta Mhashilkar
  3. Sara Lustigman
  4. Holroyd, Nancy
  5. Molina, Douglas M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...