skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Cơ sở dữ liệu: JoVE (Journal of Visualized Experiments) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced joint catalysis of YH2/Y2O3 on dehydrogenation of MgH2

Wang, Hui ; Hu, Jie ; Han, Fuguo ; Lu, Yanshan ; Liu, Jiangwen ; Ouyang, Liuzhang ; Zhu, Min

Journal of Alloys and Compounds, 5 October 2015, Vol.645, pp.S209-S212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2015.01.057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ouyang, Liuzhang
  2. Wang, H.
  3. Liu, Jiangwen
  4. Hu, Jie
  5. Cui, Z.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...