skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Biology xóa Tác giả/ người sáng tác: Gouzé, Jean-Luc xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal life-history strategies in seasonal consumer-resource dynamics

Akhmetzhanov, Andrei R ; Grognard, Frédéric ; Mailleret, Ludovic; Gouzé, Jean-Luc (Editor)

Evolution, 2011, Vol.65(11), pp.3113--3125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-3820 ; E-ISSN: 1558-5646 ; DOI: 10.1111/j.1558-5646.2011.01381.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Wiley Online Library  (1)
  2. HAL (CCSd)  (1)
  3. OneFile (GALE)  (1)
  4. JSTOR Archival Journals  (1)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...