skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zhong Yue Guanxi Yanbian Sishi Nian (Forty Years of Changing Relations Between China and Vietnam)

Womack, Brantly

Pacific Affairs, Fall, 1994, Vol.67(3), p.438(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crafting Liberal Peace? International Peace Promotion and the Contextual Politics of Peace in Sri Lanka

Stokke, Kristian

Annals of the Association of American Geographers, 30 October 2009, Vol.99(5), pp.932-939 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045600903245920

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practicing Radical Geopolitics: Logics of Power and the Iranian Nuclear "Crisis"

Mercille, Julien ; Jones, Alun

Annals of the Association of American Geographers, 30 October 2009, Vol.99(5), pp.856-862 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045600903203176

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The History of Lesbian History

Vicinus, Martha

Feminist Studies, Fall 2012, Vol.38(3), pp.566-596,786 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00463663 ; E-ISSN: 21533873

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constituting Citizenship Through the Emotions: Singaporean Transmigrants in London

Ho, Elaine Lynn-Ee

Annals of the Association of American Geographers, 17 September 2009, Vol.99(4), pp.788-804 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045600903102857

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oil Prices, Scarcity, and Geographies of War

Le Billon, Philippe ; Cervantes, Alejandro

Annals of the Association of American Geographers, 30 October 2009, Vol.99(5), pp.836-844 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045600903245730

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

People, Place, and Region: 100 Years of Human Geography in the Annals

Kobayashi, Audrey

Annals of the Association of American Geographers, 29 October 2010, Vol.100(5), pp.1095-1106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045608.2010.523346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bending the Bars of Empire from Every Ghetto for Survival: The Black Panther Party's Radical Antihunger Politics of Social Reproduction and Scale

Heynen, Nik

Annals of the Association of American Geographers, 22 April 2009, Vol.99(2), pp.406-422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045600802683767

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vital Geographies: Life, Luck, and the Human Condition

Kearns, Gerry ; Reid-Henry, Simon

Annals of the Association of American Geographers, 08 July 2009, Vol.99(3), pp.554-574 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045600902967177

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thou Shalt Not Misinterpret: Landscape as Legal Performance

Howe, Nicolas

Annals of the Association of American Geographers, 15 April 2008, Vol.98(2), pp.435-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045600701879466

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Garden of Peace

Wadley, David

Annals of the Association of American Geographers, 01 July 2008, Vol.98(3), pp.650-685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045600802099162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (10)
  2. Bình xét khoa học  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. David Wadley
  2. Reid-Henry, Simon
  3. Jones, A
  4. Womack, Brantly
  5. Heynen, Nik

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...