skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: World Policy Journal xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fleeing Burma.(PORTFOLIO)

Omi, Saiful Huq

World Policy Journal, Summer, 2011, Vol.28(2), p.56(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breakthroughs in faith.(FAITH)

Roy, Olivier

World Policy Journal, Winter, 2011, Vol.28(4), p.7(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Passing the test.(LANGUAGE)

Angelos, James

World Policy Journal, Spring, 2012, Vol.29(1), p.22(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside the bubble: educating Ecuador's elite.(HOW MUCH IS ENOUGH?)

Johnson, Thea

World Policy Journal, Summer, 2011, Vol.28(2), p.41(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yemen: descending into despair

Steil, Jennifer

World Policy Journal, Fall, 2011, Vol.28(3), p.62(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kerala: multiple improbabilities.(REPORTAGE: INDIA)(Survey)

Meyer, Karl E. ; Brysac, Shareen Blair

World Policy Journal, Winter, 2011, Vol.28(4), p.60(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New capitols of capital.(RECOVERY)(Shanghai, Moscow and Sao Paulo)

Galbraith, Andrew ; Eldar, Miriam ; Blount, Jeb;

World Policy Journal, Spring, 2011, Vol.28(1), p.25(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking refuge: the Syrian revolution in Turkey.(TURKEY-SYRIA)

Krajeski, Jenna

World Policy Journal, Summer, 2012, Vol.29(2), p.59(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...