skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Business -- Industry -- Industrial sectors xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a New Synthesis Chemists and Chemical Industry in Europe

Macleod, Roy

Isis, 2003, Vol.94(1), pp.114-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00211753 ; E-ISSN: 15456994 ; DOI: 10.1086/376104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

le bistro montréalais

Nelson, Rodney D. ; Bélair-Gagnon, Valérie

Contexts, 1 April 2006, Vol.5(2), pp.72-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15365042 ; E-ISSN: 15376052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing Phytoremediation through the Use of Transgenics and Endophytes

Doty, Sharon Lafferty

The New Phytologist, 1 July 2008, Vol.179(2), pp.318-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028646X ; E-ISSN: 14698137 ; DOI: 10.1111/j.1469-8137.2008.02446.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple facets of anoxic metabolism and hydrogen production in the unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii

Grossman, Arthur R. ; Catalanotti, Claudia ; Yang, Wenqiang ; Dubini, Alexandra ; Magneschi, Leonardo ; Subramanian, Venkataramanan ; Posewitz, Matthew C. ; Seibert, Michael

The New Phytologist, 1 April 2011, Vol.190(2), pp.279-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028646X ; E-ISSN: 14698137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...