skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2006đến2008 xóa Nhan đề tạp chí: Oxford Journal of Legal Studies xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jhering's Philosophy of Authority

Duxbury, Neil

Oxford Journal of Legal Studies, 1 April 2007, Vol.27(1), pp.23-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01436503 ; E-ISSN: 14643820

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Emergence of a European Private Law: Lessons from 19th Century Germany

Kanning, Arnald J.

Oxford Journal of Legal Studies, 1 July 2007, Vol.27(2), pp.193-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01436503 ; E-ISSN: 14643820

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Empire of Light? II: Learning and Lawmaking in Germany Today

Vogenauer, Stefan

Oxford Journal of Legal Studies, 1 December 2006, Vol.26(4), pp.627-663 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01436503 ; E-ISSN: 14643820

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...