skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Secession xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Soviet Union Adrift

Foreign Affairs, 1990-1991, Vol.70(1), p.70

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20044695

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Failing the State: Recognizing Somaliland

Caplin, Jessica

Harvard International Review, Spring 2009, Vol.31(1), pp.9-10

ISSN: 07391854 ; E-ISSN: 23746564

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside the EPLF: The origins of the 'People's Party' & its role in the liberation of Eritrea

Connell, Dan

Review of African Political Economy, Sep 2001, Vol.28(89), pp.345-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03056244 ; E-ISSN: 17401720 ; DOI: 10.1080/03056240108704545

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dramatic Reemergence of the Quebec Independence Movement

Pinard, Maurice

Journal of International Affairs, Winter 1992, Vol.45(2), p.471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022197X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tigers and the Lion: The evolution of Sri Lanka's civil war

Oberst, Robert

Harvard International Review, Summer 1996, Vol.18(3), p.32

ISSN: 07391854 ; E-ISSN: 23746564

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stalemate in the valley - India, Pakistan, and the crisis in Kashmir

Ganguly, Sumit

Harvard International Review, Summer 1996, Vol.18(3), p.16

ISSN: 07391854 ; E-ISSN: 23746564

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia

Hindley, Donald

The American Historical Review, Vol.101(2), p.544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...