skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consent to treatment

Hutchinson, John

British Medical Journal (Clinical research ed.), 14 November 1981, Vol.283(6302), p.1336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-0623 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.283.6302.1336-c ; PMID: 6794853

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

General Results concerning the Trade-Off between Gaining Energy and Avoiding Predation

Houston, Alasdair I. ; Mcnamara, John M. ; Hutchinson, John M. C.

Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 1993, Vol.341(1298), pp.375-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8436 ; E-ISSN: 1471-2970 ; DOI: 10.1098/rstb.1993.0123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dyar's Rule and the Investment Principle: optimal moulting strategies if feeding rate is sizedependent and growth is discontinuous

Hutchinson, John M. C. ; Mcnamara, John M. ; Houston, Alasdair I. ; Vollrath, Fritz

Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 1997, Vol.352(1349), pp.113-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8436 ; DOI: 10.1098/rstb.1997.0007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Tsarist Russia and the Bacteriological Revolution
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tsarist Russia and the Bacteriological Revolution

Hutchinson, John F.

Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 1985, Vol.40(4), pp.420-439 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5045 ; E-ISSN: 1468-4373 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jhmas/40.4.420

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental health review tribunals

Hutchinson, John T

British Medical Journal (Clinical research ed.), 21 February 1981, Vol.282(6264), p.648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-0623 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.282.6264.648-c

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Side-effects of Phenelzine

Hutchinson, John T.

British Medical Journal, 15 October 1960, Vol.2(5206), p.1158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.5206.1158-d

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional secure units and interim security for psychiatric patients

Hutchinson, John T

British Medical Journal, 18 March 1978, Vol.1(6114), p.718 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.6114.718-d

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychiatric Units in General Hospitals

Hutchinson, John T.

British Medical Journal, 14 September 1963, Vol.2(5358), p.685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.5358.685-c

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychotropic drugs

Hutchinson, John T.

British Medical Journal, 02 December 1967, Vol.4(5578), p.555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.4.5578.555-a

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Leucotomy in Initiating Normal Menstrual Cycle at Age 36

Hutchinson, John T.

British Medical Journal, 12 December 1953, Vol.2(4849), p.1309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.4849.1309 ; PMID: 13106420

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compulsion in the Treatment of Alcoholics

Hutchinson, John T.

British Medical Journal, 19 February 1966, Vol.1(5485), p.480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.5485.480-b

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

College of Psychiatrists

Hutchinson, John T.

British Medical Journal, 02 May 1964, Vol.1(5391), p.1184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.5391.1184-a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental Health Bill

Bethell, M. F. ; Crocket, R. W. ; Duffield, John E. ; Harris, A. ; Howells, J. G. ; Hutchinson, John T. ; Tetlow, C. ; Thorley, A. S.

British Medical Journal, 04 April 1959, Vol.1(5126), p.923 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.5126.923

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1960  (2)
  2. 1960đến1963  (2)
  3. 1964đến1966  (2)
  4. 1967đến1981  (4)
  5. Sau 1981  (3)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...