skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The robustness of hedonic price estimation: urban air quality

Graves, Phil ; Murdoch, James C. ; Thayer, Mark A. ; Waldman, Don

Land Economics, August, 1988, Vol.64(3), p.220(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7639

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clearing the air? The effects of gasoline content regulation on air quality.(Author abstract)

Auffhammer, Maximilian ; Kellogg, Ryan

American Economic Review, Oct, 2011, Vol.101(6), p.2687-2722 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ryan Kellogg
  2. Kellogg, Ryan
  3. Don Waldman
  4. Waldman, Don
  5. Thayer, Mark A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...