skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sacred Dance at Sensoji: The Development of a Tradition

Groemer, Gerald

Asian Ethnology, 2010, Vol.69(2), pp.265-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18826865

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performing Paradigms of Modern Rajput Masculinities: Men's Songs to Rao Gopal Singh of Kharwa

Belli, Melia

Asian Ethnology, 2010, Vol.69(1), pp.69-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18826865

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Baltistan Movement and the Power of Pop Ghazals

Magnusson, Jan

Asian Ethnology, 2011, Vol.70(1), pp.33-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18826865

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narrative, Genre, and Contextuality: The Nüshu-Transcribed Liang-Zhu Ballad in Rural South China

Liu, Fei-Wen

Asian Ethnology, 2010, Vol.69(2), pp.241-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18826865

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The revival of folksongs in South Korea: The case of Tondollari

Maliangkay, Roald

Asian Folklore Studies, 2002, Vol.61(2), pp.223-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03852342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ðàn tính: The Marvelous and Sacred Musical Instrument of the Tày People

Ý, La

Asian Ethnology, 2008, Vol.67(2), pp.271-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18826865

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chanted Narratives of Indigenous People: Context and Content

Mathur, Nita

Asian Ethnology, 2008, Vol.67(1), pp.103-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18826865

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minhe Mangghuer Wedding Songs Musical Characteristics

Huimin, Qi ; Yongzhong, Zhu ; Stuart, Kevin

Asian Folklore Studies, April, 2000, Vol.58(1), p.77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0385-2342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mon music for Thai deaths: Ethnicity and status in Thai urban funerals

Wong, Deborah

Asian Folklore Studies, 1998, Vol.57(1), pp.99-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03852342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kaniyan: Ritual Performers of Tamil Nadu, South India

John, S

Asian Ethnology, 2008, Vol.67(1), pp.123-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18826865

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Spirit of Tsugaru: Blind Musicians, Tsugaru-jamisen, and the Folk Music of Northern Japan.(Review)

Halliwell, Patrick

Asian Folklore Studies, April, 2001, Vol.60(1), p.158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0385-2342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sitar and Sarod in the 18th and 19th Centuries

Groemer, Gerald

Asian Folklore Studies, Vol.58(1), pp.269-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03852342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chant the Names of God: Music and Culture in Bhojpuri-Speaking India.(Review)

Pillai - Vetschera, Traude

Asian Folklore Studies, June, 1999, Vol.57(2), p.392(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0385-2342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proverbs, Songs, Epic Narratives, Folktales of East Asia: Selected Texts, Parallel Analysis and Comparative Approach

Jan-Ojvind Swahn

Asian Folklore Studies, Vol.58(2), pp.438-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03852342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Folk Songs and Folk Singers: Shan'ge Traditions in Southern Jiangsu

Backer, Jorg

Asian Folklore Studies, Vol.59(2), pp.337-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03852342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (1)
 2. 1999đến1999  (3)
 3. 2000đến2000  (2)
 4. 2001đến2002  (2)
 5. Sau 2002  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (10)
 2. Bình xét khoa học  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Groemer, Gerald
 2. 朱 永忠
 3. Patrick Halliwell
 4. Halliwell, Patrick
 5. Traude Pillai-Vetschera

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...