skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mixed Company: Fighting Power and Ethnic Relations in the Dutch Colonial Army, 1890–1920

Teitler, Gerke

South East Asia Research, November 2002, Vol.10(3), pp.361-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-828X ; E-ISSN: 2043-6874 ; DOI: 10.5367/000000002101297116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minabasa in the Dutch East Indies

Nourse, Jennifer W.

The Journal of Asian Studies, May, 1997, Vol.56(2), p.554(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riding the Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java, 1680-1743

Elson, R. E.

The Journal of Asian Studies, Feb, 1998, Vol.57(1), p.288(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riding the Dutch Tiger. The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java: 1680-1743.(Review)

Borschberg, Peter

Journal of Southeast Asian Studies, Sept, 1998, Vol.29(2), p.428(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gerke Teitler
  2. Jennifer W. Nourse
  3. Nourse, JW
  4. Peter Borschberg
  5. Teitler, Gerke

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...