skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frost halos from supercooled water droplets

Jung, Stefan ; Tiwari, Manish K ; Poulikakos, Dimos

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 02 October 2012, Vol.109(40), pp.16073-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23012410 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1206121109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Was kann die E-Government-Forschung leisten?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Was kann die E-Government-Forschung leisten?

Jung, Stefan

Verwaltung & Management, 2007, Vol.13(3), pp.139-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-9856 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5771/0947-9856-2007-3-139

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jung, Stefan
  2. Stefan Jung
  3. Poulikakos, D
  4. Tiwari, Manish K.
  5. Tiwari, Mk

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...