skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Tilly as a Theorist of Nationalism

Brubaker, Rogers

The American Sociologist, 2010, Vol.41(4), pp.375-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1232 ; E-ISSN: 1936-4784 ; DOI: 10.1007/s12108-010-9107-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, Membership, and the Modern Nation-State: Internal and External Dimensions of the Politics of Belonging

Brubaker, Rogers

Journal of Interdisciplinary History, 2010, Vol.41(1), pp.61-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1953 ; DOI: 10.1162/jinh.2010.41.1.61

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migrations of ethnic unmixing in the "New Europe"

Brubaker, Rogers

The International Migration Review, Winter 1998, Vol.32(4), pp.1047-1065 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.2307/2547671

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Migration: A Challenge for Humanity

Brubaker, Rogers

The International Migration Review, Winter 1991, Vol.25(4), p.946 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.1177/019791839102500415

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity without groups

Brubaker, Rogers

European Journal of Sociology, 2002, Vol.43(2), pp.163-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9756 ; DOI: 10.1017/S0003975602001066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modes of immigration politics in liberal democratic states--Comment/reply

Freeman, Gary ; Brubaker, Rogers

The International Migration Review, Winter 1995, Vol.29(4), p.881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Minorities, Nationalizing States, and External National Homelands in the New Europe

Brubaker, Rogers

Daedalus, 1 April 1995, Vol.124(2), pp.107-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00115266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive Perspectives

Brubaker, Rogers

Ethnicities, March 2001, Vol.1(1), pp.15-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/146879680100100105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neither Individualism nor ‘Groupism’: A Reply to Craig Calhoun

Brubaker, Rogers

Ethnicities, December 2003, Vol.3(4), pp.553-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796803003004006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1848 in 1998: The Politics of Commemoration in Hungary, Romania, and Slovakia

Brubaker, Rogers; Feischmidt, Margit

Comparative Studies in Society and History, 2002, Vol.44(4), pp.700-744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4175 ; E-ISSN: 1475-2999 ; DOI: 10.1017/S0010417502000336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationhood and the national question in the Soviet Union and post-Soviet Eurasia: An institutionalist account

Brubaker, Rogers

Theory and Society, 1994, Vol.23(1), pp.47-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-2421 ; E-ISSN: 1573-7853 ; DOI: 10.1007/BF00993673

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking classical theory

Brubaker, Rogers

Theory and Society, 1985, Vol.14(6), pp.745-775 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-2421 ; E-ISSN: 1573-7853 ; DOI: 10.1007/BF00174049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity as cognition

Brubaker, Rogers ; Loveman, Mara ; Stamatov, Peter

Theory and Society, 2004, Vol.33(1), pp.31-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-2421 ; E-ISSN: 1573-7853 ; DOI: 10.1023/B:RYSO.0000021405.18890.63

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond “identity”

Brubaker, Rogers ; Cooper, Frederick

Theory and Society, 2000, Vol.29(1), pp.1-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-2421 ; E-ISSN: 1573-7853 ; DOI: 10.1023/A:1007068714468

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recruiting for Uncle Sam: Citizenship and Military Manpower Policy. (Book Review)

Brubaker, Rogers

Contemporary Sociology, 1 July 1990, Vol.19(4), pp.569-571 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; E-ISSN: 19398638

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The End of the Soviet Empire: The Triumph of the Nations. (Book Review)

Brubaker, Rogers

Contemporary Sociology, 1 July 1993, Vol.22(4), pp.514-516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; E-ISSN: 19398638

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Choses dites. (Book Review)

Brubaker, Rogers

Contemporary Sociology, 1 September 1989, Vol.18(5), pp.783-784 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; E-ISSN: 19398638

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Frontier of Loyalty: Political Exiles in the Age of the Nation-State. (Book Review)

Brubaker, Rogers

American Journal of Sociology, 01 July 1990, Vol.96(1), pp.219-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/229507

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reason and Freedom in Sociological Thought. (Book Review)

Brubaker, Rogers

American Journal of Sociology, 01 May 1987, Vol.92(6), pp.1522-1524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/228680

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe.

Orr, Martin ; Brubaker, Rogers

Social Forces, 03/1998, Vol.76(3), p.1138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377732 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3005709

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (27)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (4)
 2. 1989đến1991  (4)
 3. 1992đến1994  (5)
 4. 1995đến1998  (7)
 5. Sau 1998  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (14)
 2. Bài báo  (14)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brubaker, Rogers
 2. Rogers Brubaker
 3. Brubaker, R.
 4. Shain, Yossi
 5. Roth, Guenther

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...