skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÉTUDE BIOMÉCANIQUE DU SYSTÈME HOMME-SIÈGE SUR TABLE VIBRANTE

Berthoz, A.

Le Travail Humain, 1 January 1967, Vol.30(3/4), pp.193-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00411868 ; E-ISSN: 21043663

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A neural network model of sensoritopic maps with predictive short-term memory properties

Droulez, J ; Berthoz, A

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 01 November 1991, Vol.88(21), pp.9653-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 1946381 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parietal and hippocampal contribution to topokinetic and topographic memory

Berthoz, A

Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 29 October 1997, Vol.352(1360), pp.1437-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8436 ; PMID: 9368932 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial memory of body linear displacement: what is being stored?

Berthoz, A ; Israël, I ; Georges-François, P ; Grasso, R ; Tsuzuku, T

Science (New York, N.Y.), 07 July 1995, Vol.269(5220), pp.95-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 7604286 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Rectilinear Acceleration and Optokinetic and Caloric Stimulations in Space

Von Baumgarten, R. ; Benson, A. ; Berthoz, A. ; Brand, U. ; Bruzek, W. ; Dichgans, J. ; Kass, J. ; Scherer, H. ; Vieville, T. ; Vogel, H. ; Wetzig, J.

Science, 13 July 1984, Vol.225(4658), pp.208-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PERCEPTION DU MOUVEMENT ET ORIENTATION SPATIALE: (Revue bibliographique)

Pavard, B. ; Berthoz, A.

Le Travail Humain, 1 January 1976, Vol.39(2), pp.207-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00411868 ; E-ISSN: 21043663

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÉVALUATION DES VIBRATIONS EN SIDÉRURGIE

Tisserand, M. ; Guérin, F. ; Berthoz, A.

Le Travail Humain, 1 January 1971, Vol.34(1), pp.99-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00411868 ; E-ISSN: 21043663

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROLE DE LA VISION PÉRIPHÉRIQUE DANS L'ÉVALUATION DU MOUVEMENT LINÉAIRE INTERACTION VISUO-VESTIBULAIRE ET EFFETS POSTURAUX

Pavard, B. ; Berthoz, A. ; Lestienne, F.

Le Travail Humain, 1 January 1976, Vol.39(1), pp.115-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00411868 ; E-ISSN: 21043663

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÉTUDE BIOMÉCANIQUE DE L'HOMME SOUMIS A DES VIBRATIONS DE BASSES FRÉQUENCES

Wisner, A. ; Donnadieu, A. ; Berthoz, A.

Le Travail Humain, 1 January 1965, Vol.28(1/2), pp.17-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00411868 ; E-ISSN: 21043663

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

II e COLLOQUE DE LANGUE FRANÇAISE SUR LA « BIOMÉCANIQUE DES MOUVEMENTS »

Goubel, F. ; Pertuzon, E. ; Berthoz, A. ; Viviani, P. ; Goldberg, A. ; Verriest, J. P. ; Mazet, R. ; Hamonet, Cl. ; Borne, G. ; Hoffenberg, J. ; Jouffroy, F. K. ; Paul, J.-P. ; Brenière, Y. ; Lewillie, L.

Le Travail Humain, 1 January 1973, Vol.36(2), pp.375-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00411868 ; E-ISSN: 21043663

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (1)
 2. 1967đến1970  (1)
 3. 1971đến1972  (1)
 4. 1973đến1976  (3)
 5. Sau 1976  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (6)
 2. English  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Berthoz, A.
 2. A. Berthoz
 3. Pavard, B.
 4. Berthoz, Alain
 5. Von Baumgarten, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...