skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Chủ đề: Minority Rights xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights

Long, Doug

Canadian Journal of Political Science, 2007, Vol.40(3), pp.776-777 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4239 ; E-ISSN: 1744-9324 ; DOI: 10.1017/S0008423907070886

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Minority Rights Revolution (Book Review)

Stevens, Mitchelll.

American Journal of Sociology, July 2006, Vol.112(1), pp.328-329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/507811

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Minority Rights in Europe.(Book review)

Galbreath, David

Journal of Public Policy, Jan-April, 2006, Vol.26(1), p.85-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-814X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Minority Rights in Europe.(Book review)

Mowbray, Jacqueline

International and Comparative Law Quarterly, April, 2007, Vol.56(2), p.467-468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representation and Democratic Theory

Fierlbeck, Katherine

Canadian Journal of Political Science, 2005, Vol.38(1), pp.249-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4239 ; E-ISSN: 1744-9324 ; DOI: 10.1017/S0008423905330101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defending the Rights of Others: The Great Powers, the Jews, and International Minority Protection, 18781938 (Book Review)

Cesarani, David

The Journal of Modern History, June 2006, Vol.78(2), pp.470-471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/505812

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defending the Rights of Others: The Great Powers, the Jews, and International Minority Protection, 1878–1938

Black, Eugene C

Central European History, 2005, Vol.38(4), pp.667-670 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-9389 ; E-ISSN: 1569-1616 ; DOI: 10.1017/S0008938900005835

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kurds in Turkey: EU Accession and Human Rights.(Book Review)

Gunter, Michael M.

The Middle East Journal, Wntr, 2006, Vol.60(1), p.176(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Under Siege: Inter-Ethnic Relations in Abkhazia

Hewitt, George

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 2011, Vol.74(1), pp.150-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-977X ; E-ISSN: 1474-0699 ; DOI: 10.1017/S0041977X10000807

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic Delusions: The Initiative Process in America.(Book Review)

Leckrone, J. Wesley

Publius, Fall, 2004, Vol.34(4), p.171(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-5950

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Malloy, Tove
  2. Black, Eugene C.
  3. Leckrone, J
  4. Long, Doug
  5. David Galbreath

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...